רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

אורית בנבנישתי

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

411975

יבניאלי, רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

אורית בנבנישתי

סמל מוסד:

411975

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
"קידום עשייה חינוכית המביאה לידי ביטוי ערכים יהודיים – ישראלים ומעודדת לפתיחות וחיים במשותף, לצד
העמקה של ההוראה התנסותית המדגישה את מעורבות התלמידים בלמידה וחיזוק הקשרים הבין אישיים."
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה התנסותית דבורנית

2

פיתוח זהות ערכית יהודית ישראלית

3

למידה רב גילאית לביסוס כישורים חברתיים רגשיים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שילוב הולך וגדל של למידה חקרנית בקבוצות במסגרתן התלמידים מעמיקים באופן עצמאי בנושא הנלמד ,שואלים שאלות, מחפשים מידע ומעבדים אותו, מגיעים למסקנות ותובנות ומלמדים את הכיתה
2

מהלך רשותי ארגוני

שימוש בחלופות הערכה מגוונות לבחירת התלמיד – משחק, הנואם הצעיר, שיח, דגם, מצגת.
3

מהלך רשותי קהילתי

למידה בחברותא סביב טקסטים מארון הספרים היהודי – ישראלי.
4

מהלך רשות

"למידה משותפת של תלמידים מגלאים שונים –
סדר יום לימודי משותף – חטיבה צעירה (גן א' ב'),
מפגשים לימודיים – חברתיים סביב ערכים וחגים (ג-ד, ה-ו) "
5

מהלך רשותי נוסף