מרחבי חינוך

פדגוגיה מוניציפאלית
תכנית "מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת״
וייחודיות בית ספרית

מטרת המהלך

יחידת מרחבי חינוך עוסקת בפדגוגיה מוניציפאלית – בפרספקטיבה הרשותית של מערכת החינוך. היחידה התמחתה בתהליכי שינוי מערכתיים הכוללים נדבכים פדגוגיים וארגוניים ומפעילה את תכנית "מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית ספרית".

תכנית זו יצאה לדרך בעקבות החלטת ממשלה מיולי 2010, ביוזמת הנהלת משרד החינוך. התכנית מיושמת כיום במעלה מ- 60 רשויות ובכ- 900 בתי ספר.

מודל הפעולה

משילות ראשותית

המהלך מלווה ע"י מרחבי חינוך ובאחריות ובהובלת הרשות אחראית על ביצוע התוכנית והובלתה, בשיתוף הפיקוח והפסג"ה, ובליווי מרשתים מטעם אגף מו"פ ניסויים ויוזמות. 

התוכנית מתוקצבת במשך ארבע-שש שנים ומאפשרת הטמעה ארוכת טווח, המזמנת תהליכי פיתוח-התנסות-עיבוד חוזרים ונשנים.

במסגרת יישום התכנית, מוקמת מנהלת בחירה יישובית הכוללת את נציגי כלל השותפים בתהליכי החינוך המתקיימים ברשות. מנהלת הבחירה היישובית מקדמת את מערכת החינוך באמצעות בחירה וייחודיות.

בחירה מבוקרת

הורים בוחרים את מוסדות החינוך התואמים את השקפת עולמם ואשר עונים על צורכי הילד, תוך שמירה על איזון ושוויון הזדמנויות. הרשות מאפשרת ניוד של תלמידים בין בתי-הספר, ומתחשבת ברצונות ובצרכים של כל תלמיד ותלמיד, לצד שמירה על איזון בין בתי-הספר.

הבחירה מעצימה את אפשרות הילדים לממש את עצמם בנושאים המועדפים עליהם ועל הוריהם ומגבירה את שביעות רצון ההורים ממערכת החינוך.

כחלק מתהליך הבחירה מתוכנן מודל בחירה, מנגנון וויסות ובקרה ומתעצב קוד אתי המכתיב את התנהלות מנהלי בתי הספר וגני הילדים. קוד זה מייצב תחרות הנובעת משותפות. בנוסף, המנהלת מתכללת מערך הנגשת מידע רחב המיועד לחשוף בפני ההורים את תהליכי הבחירה והייחודיות

זהות בית ספרית וחינוך מיטבי

על מנת להציע מגוון ולטייב את העשייה הבית ספרית, כלל בתי הספר ביישוב מפתחים ומטמיעים ייחודיות בית ספרית. 

בתי הספר משרטטים את ההבטחה החינוכית שלהם ומגדירים זהות ומשנה חינוכית ברורה וייחודית, הבאה לידי ביטוי בכלל נדבכי העשייה הבית-ספרית.

ייחודיות בית ספרית

פיתוח ייחודיות הוא תהליך מקיף להשבחה ולטיוב החינוך הציבורי בארץ, מנוף לשיפור הישגי הלומדים, כלי לחיבור הצוות החינוכי לחזון משותף ודרך ליצירת קשר עם ההורים והקהילה. 

הייחודיות משתקפת בתפיסת הפעלה פדגוגית, באידאולוגיה ובעולם התוכן בית ספרי.

ההבטחה החינוכית

ההבטחה החינוכית שהתכנית מזמנת, מובילה לעבודה משותפת ומעודדת אקלים של אחריות חברתית, קהילתית וסביבתית.