נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

10.3 תבנית יוזמה חינוכית תואמת פדגוגיה מוטת עתיד

מוצגת להלן תבנית מסמך יוזמה חינוכית תואמת פמ"ע התומכת בתכנון היוזמה בהיבטים פדגוגיים וארגוניים ובניהולה כפרויקט. עבור כל אחד מסעיפי התבנית מופיעות הערות לגבי אופן המילוי של הסעיף:

תבנית יוזמה חינוכית תואמת פמ"ע

שם יוזמה חינוכית:

1. רציונל ויעדי היוזמה

שם ותיאור קצר של היוזמה

תנו שם מעורר השראה ליוזמה ותארו אותה ב 2-3  משפטים

רציונל היוזמה

פרטו כיצד תקדם היוזמה את שלומות הלומדים בהווה ובעתיד                                           

מטרות היוזמה

פרטו מהם מטרות היוזמה במונחים של הקניית ידע/מיומנויות/ערכים/גישות

 • רכישת ידע :
 • פיתוח מיומנויות:
 • אימוץ ערכים:
 • אימוץ גישות:
 • פיתוח כשירויות:
 • אחר:

 

קהלי היעד של היוזמה

פרטו מיהם  קהלי היעד של היוזמה בהיבטי סוג  (תלמידים/ מורים/זרמים/חינוך מיוחד/נוער בסיכון וכד.) וכמות בעלי עניין

 • קהל יעד1
 • קהל יעד2

 

האתגרים הנגזרים מצורך בהווה או מהמגמות להן תספק היוזמה מענה

פרטו את האתגרים הנגזרים מצורך בהווה או  ממגמות עתידיות להם מספקת היוזמה מענה

 • אתגר 1:
 • אתגר 2:

 

הזדמנויות הנגזרות מהמגמות אותן תנצל היוזמה

פרטו את  ההזדמנויות הנגזרות ממגמות עתידיות אותן מנצלת היוזמה כדי להשיג את יעדיה

 • הזדמנות 1:
 • הזדמנות 2:

 

עקרונות פמ"ע שייושמו ביוזמה

פרטו מהם  עקרונות הפמ"ע עליהם שייושמו ביוזמה ובאילו אופנים הם יבואו לידי ביטוי

 • עיקרון פמ"ע מוביל:
 • עקרונות פמ"ע נוספים:

 

שמירת וקידום הוגנות ביוזמה

פרטו את האופנים בהם נשמרת ההוגנות ביוזמה או שהיוזמה מקדמת הוגנות 

 

2. יישום

 

היבטים פדגוגיים

תוכניות לימודים

תארו את השינויים  תוכניות הלימודים הנדרשים לצורך מימוש היוזמה

 • שינויים בתוכניות לימודים:

 

פרקטיקות למידה

תארו את פרקטיקות הלמידה החדשניות בהן ישתמשו הלומדים וכיצד הן יסייעו להם להשיג את מטרות הלמידה שלהם.

 • פרקטיקת למידה 1 :
 • פרקטיקת למידה 2 :

 

פרקטיקות הוראה

תארו את פרקטיקות ההוראה החדשניות בהן ישתמשו המורים וכיצד הן משתלבות עם פרקטיקות הלמידה?

 • פרקטיקת הוראה 1 :
 • פרקטיקת הוראה 2 :

 

פרקטיקות הערכה

תארו את פרקטיקות ההערכה בהן יעשה שימוש במסגרת היוזמה תוך התייחסות לזהות המעריכים ולאופן שבו פרקטיקות ההערכה מאפשרות הערכת השגת מטרות היוזמה

 • פרקטיקת הערכה 1 :
 • פרקטיקת הערכה 2 :

 

היבטים ארגוניים

מנהיגות ניהולית חינוכית

תארו את מאפייני המנהיגות הניהולית החינוכית הנדרשים להטמעת היוזמה במוסדות החינוך

 • מאפיין 1 :
 • מאפיין 2 :

 

תכנון וארגון

תארו את היבטי התכנון והארגון שיש ליישם ביוזמה כדי לתמוך בהיבטים הפדגוגיים של היוזמה 

 • סדירויות מוסדיות:
 • כמות וסוגי משאבי הוראה :
 • כמות וסוגי משאבי כ"א נוספים:
 • הכשרת הון אנושי:
 • תקציבים נדרשים:

 

חיבוריות

תארו את הממשקים הנדרשים בין הגורמים בתוך המוסד החינוכי( תלמידים, מורים)  ועם גורמים מחוץ למוסד החינוכי (הורים קהילה, אקדמיה , צבא, מגזר עסקי, מגזר שלישי ועוד)  כדי ליישם את היוזמה

 • ממשקים בתוך מוסד החינוך:
 • ממשקים בין מוסד החינוך לבעלי עניין חיצוניים:

 

תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

תארו את התשתיות הפיזיות והתשתיות הטכנולוגיות הנדרשות למימוש היוזמה

 • מרחבי למידה חדשניים:
 • טכנולוגיות חדשניות:

 

תרחיש עתידי רצוי

כתבו סיפור קצר (עד 500 מילים) המשלב את כלל ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים של היוזמה לכלל תרחיש עתידי רצוי  הממחיש את חזון היוזמה. התרחיש יכול לתאר את חווית הלמידה/ההוראה במסגרת שיעור או פרויקט למידה מנקודת מבט של התלמיד או המורה או לחילופין של כתב הרשות המקומית המסקר את היוזמה כפי שיושמה בפועל.

 

3. מימוש

גורמים מעורבים בפיתוח היוזמה

 

 

שם הנציג

תפקיד בפרויקט

ועדת היגוי

 

 

צוות הפרויקט

 

 

מומחה היישום

 

 

נציגי יחידות אגף מו"פ (בהתאם לרלוונטיות)

 

 

נציגי אגפי מטה ומחוזות

 

 

בעלי עניין חיצוניים

 

 

אחר

 

 

 

תוכנית עבודה לביצוע תכנון מפורט של היוזמה

ציינו אבני דרך ראשיות של תוכנית העבודה:

 

אבן דרך

מועד אבן הדרך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנית ניהול סיכונים

פרטו סיכונים מרכזיים המאיימים על ישימות היוזמה ופעולות אפשריות למניעתם/צמצומם

מס'

תיאור הסיכון

פעולות למניעת/צמצום הסיכון

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

4. עלות ומשאבים

עלות התכנון, היישום והתפעול

עלות

סוג התשומה (המשאב)

כ"א פנימי

בחודשי אדם

כ"א חיצוני

בש"ח

רכש

בש"ח

סה"כ בש"ח

אבן דרך 1

 

 

 

 

אבן דרך 2

 

 

 

 

אבן דרך 3

 

 

 

 

אבן דרך 3

 

 

 

 

סה"כ

 

 

 

 

 

5. שאלות פתוחות וחלופות

פרטו את השאלות הפתוחות והחלופות בהן יש לדון ולקבל החלטות

 • שאלה/חלופה 1:
 • שאלה/חלופה 2:

להורדת תבנית היוזמה