נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

2.0 הבהקים
• מודל פדגוגיה מוטת עתיד מבוסס על שילוב של גישות עתידניות וגישות אוטופיסטיות כדי לסייע בעיצוב עתיד חינוכי אישי וקולקטיבי במציאות משתנה

• המודל מייצג תפישה מערכתית ועקבית הכוללת התייחסות למציאות המשתנה, לאתגרים וההזדמנויות הנגזרים ממנה, למטרות החינוך, לתכני החינוך, לעקרונות הפעולה ולהתנהלות בהיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי

• המודל מייצג תהליך חשיבה מערכתי וגנרי לעיצוב עתיד חינוכי רצוי הכולל שלבי סריקת המציאות, הגדרת אתגרים והזדמנויות הנגזרים ממנה, הגדרת יעדים חינוכיים במונחי ידע מיומנויות וערכים, בחירת עקרונות פעולה ליישום, עיצוב ההתנהלות בהיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי ויישום עתיד חינוכי זה הלכה למעשה

• המודל הוא פרקטלי ומתאים לשימוש של בעלי העניין בכל הרבדים של מערכת החינוך

• המודל הוא מודל גנרי ופתוח היכול להכיל ולקדם מגוון תפישות פדגוגיות שונות.