נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

4.6 קשרי הגומלין בין הידע, המיומנויות, הגישות והערכים

בתהליך הלמידה מתקיימים קשרי גומלין מורכבים בין הידע, המיומנויות, הגישות והערכים. כך לדוגמא, מחייבת רכישת ידע קיום של מיומנויות קוגניטיביות מסוימות, ואילו רכישת ידע ומיומנויות מתבססת על קיום גישות כגון מוטיבציה ללמידה. בנוסף, העברת ידע ומיומנויות דורשת מיומנויות חברתיות מסוימות, ואילו רכישת מיומנויות קוגניטיביות מתבצעת במשולב עם רכישת מיומנויות חברתיות ורגשיות, כגון התבוננות בהקשרים תרבותיים. גם פיתוח מיומנויות פיזיות ומעשיות תורם לקידום מיומנויות קוגניטיביות, חברתיות ורגשיות רבות.

גישות וערכים משפיעים על פיתוח ידע, מיומנויות ופעלנות בקרב הלומדים. הם מייצרים מוטיבציה לרכישה ושימוש בידע ובמיומנויות, ומשמשים כמנוע קוגניטיבי ורגשי לפיתוח פעלנות; גישות וערכים משולבים באופן בלתי נפרד בתהליך העיבוד הקוגניטיבי. לדוגמא, בפיתוח המיומנות הקוגניטיבית של חשיבה ביקורתית, בוחנים ובוחרים הלומדים בין חלופות המתייחסות לעקרונות אתיים השייכים לתחום הגישות והערכים. גם התהליך הקוגניטיבי של חשיבה עיצובית משלב הפעלת מיומנויות חברתיות ורגשיות כדי לפתח פתרונות אמפאתיים ומתאימים למשתתפים, ומיישם גישות וערכים, שיבטיחו כי התהליך ותוצריו יהיו ראויים מבחינה אתית ותרבותית.

בעידן של מציאות מורכבת ומשתנה, בה ערכים משתנים כל העת, נדרשת גם אוריינות אתית שהיא יכולת התנהלות בשדה חדש ולא מוכר של ערכים ודילמות אתיות חדשות. האוריינות האתית כוללת מספר מרכיבים: רגישות אתית שמשמעותה ראייה והתמקדות באחר וזיהוי של סוגיה כשייכת ובעלת השלכות בתחום המוסרי; שיפוט אתי שמשמעותו בחינה "אובייקטיבית" בהיבט התרבותי של שיקול הדעת המוסרי; מיקוד אתי שמשמעותו מיקוד הצרכים האתיים באירוע נתון, במטרות האתיות של אחריות אישית-חברתית ולא רק במענה לאינטרסים אישיים; בחירה אתית שמשמעותה קבלת החלטות תוך בחירת החלופה האתית ההולמת ביותר בהקשר נתון; פעולה אתית שמשמעותה היא היכולת להתנהג באופן אתי בעת נקיטת הפעולות למימוש ההחלטה ולהשגת המטרה המוסרית.