נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

6.1 מהם עקרונות הפעולה?

פרק זה עוסק במרכיב עקרונות הפעולה המהווים ציר מרכזי במודל פדגוגיה מוטת עתיד ויישומם הוא כלי מרכזי בעיצוב העתיד הרצוי של החינוך בכל הרמות. עקרונות הפעולה של מודל הפמ"ע הם פרסונאליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות, תכלול של זהות וייעוד אישי. עקרונות פעולה אלו מייצגים דרכים כלליות וגלובליות להתמודדות עם המציאות המשתנה במגוון תחומים בכלל ובתחום החינוך בפרט. יישום עקרונות הפעולה יכול להשתנות, באופן דינמי  בהתאם לאתגרים וההזדמנויות שהמגמות העתידיות מייצרות באופן מתמיד. בנוסף, העקרונות הם גנריים ואינם תלויי תוכן ותרבות ספציפיים, ולכן ניתן ליישמם בזרמים ומסגרות חינוכיות מגוונים. עקרונות הפעולה משלימים זה את זה ופועלים יחדיו ליצירת השפעה אינטגרטיבית על כלל ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי. הם ניתנים ליישום בכל הרבדים במערכת החינוך החל מהתלמיד, דרך המורה ומנהל בית הספר, המשך ברמת הרשות המקומית, הפיקוח והמחוז וכלה בגופי המטה של משרד החינוך. בסעיפים הבאים יוצגו תיאורים של עקרונות הפעולה.