נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

7.5 פרקטיקות הערכה

היבט זה מתייחס לאופני הערכת הלמידה כולל יעדי ההערכה, פרקטיקות הערכה, זהות המעריכים וכלי ההערכה בהם נעשה שימוש.

הערכה תומכת בקידום תהליך הלמידה ומשקפת את מידת ההצלחה של התהליך בהשגת יעדי הלמידה. קיימות גישות שונות להערכה, ביניהן הערכה של הלמידה (המכונה גם הערכה מסכמת), והערכה לשם למידה (המכונה גם הערכה מעצבת)[163]. הערכה מסכמת שואפת לשקף את ידע התלמיד בסופו של שלב לימוד ואילו בהערכה לשם למידה נאספות ראיות על הלמידה באמצעות מגוון כלים כדי להבין היכן מצוי הלומד בדרך להשגת יעדיו, וכדי להחליט באילו צעדים, המתאימים ביותר עבורו, יש לנקוט כדי שיתקדם להשגתם. הערכה כזאת יכולה להתבצע בשלבים שונים לאורך תהליך למידה והיא כוללת את השלבים הבאים: (1) הגדרת יעדים / סימון המטרה. (2) פיתוח כלים מתאימים לאיסוף ראיות על מיקומו של הלומד ביחס למטרה.          (3) איסוף הראיות. (4) ניתוח הראיות. ו-(5) פירוש הראיות. תנאי הכרחי להצלחתה של הערכה לשם למידה הוא שיתוף התלמידים בתהליך ההערכה שכן תהליכי ההערכה הם תהליכים חברתיים.

בתפישת פדגוגיה מוטת עתיד, פרקטיקות הערכה נגזרות מכמה מקורות שונים: תכני הלימוד, עקרונות הפעולה של מודל הפמ"ע ותפישת הלמידה כתהליך שיפור אישי (מחזור AAR). פרקטיקות ההערכה צריכות לתמוך בהערכת מגוון תכני הלימוד, הכוללים סוגי ידע, מיומנויות, גישות, ערכים וכשירויות. פרקטיקות ההערכה צריכות לאפשר הערכת רכישת סוגי ידע חדשים כגון ידע אפיסטמי ותהליכי, הערכת פיתוח מיומנויות גישות וערכים כגון חשיבה ביקורתית, סקרנות וכבוד, והערכה של כשירויות המורכבות מתמהיל של ידע מיומנויות גישות וערכים, כגון אוריינות פיננסית ויזמות.

בנוסף, פרקטיקות הערכה נגזרות מעקרונות הפמ"ע אותם מעוניינים ליישם. למשל עיקרון הפרסונליות גוזר הערכה המותאמת אישית ללומד, עיקרון השיתופיות גוזר הערכת עמיתים ועיקרון אי הפורמליות גוזר פרקטיקות של הערכה עצמית והערכת עמיתים ברשתות חברתיות.

פרקטיקות הערכה נגזרות גם מתפישת הלמידה כתהליך שיפור אישי. בהיבט זה נדרשות פרקטיקות המעריכות את תהליכי הלמידה החל מתהליך הגדרת יעדי הלמידה, דרך הערכת תהליך ביצוע הלמידה ופרקטיקות הלמידה שננקטו להשגת יעדים אלו, וכלה בפרקטיקות להערכת תהליך הרפלקציה והפקת הלקחים על תוצרי ותהליכי הלמידה שבוצעו.