מגמות עתיד בכשירות תרבותית – אתגרים והמלצות לפיתוח

האתגר המרכזי של מערכת החינוך, במציאות מורכבת ומגוונת, הוא צמצום פערים בחברה. הדו"ח מגדיר מהי כשירות תרבות, בוחן מגמות וסוקר את התפיסות הבולטות בתחום, ומביא הצעה למסגרת עבודה לארגונים המבקשים להפוך לכשירים תרבותית.
/ אוגוסט 2018

האתגר המרכזי של מערכת החינוך במציאות מורכבת ומגוונת, הוא צמצום פערים בחברה, על-ידי מעורבות ממוקדת ויישום אסטרטגיות אפקטיביות בשני ממדים: הרלוונטיות של הלומד לעולם (כלומר, עד כמה החינוך מכשיר את הלומד לפעול בהצלחה, לשגשג ולתרום לסביבתו במרחבי החיים השונים) והרלוונטיות של החינוך ללומד (כלומר, עד כמה החינוך נותן מענה למאפיינים הספציפיים של הלומד ומאפשר לו הגשמה עצמית).

דו"ח זה היווה בסיס לעבודת המעבדה לכשירות תרבותית שהפעיל המו"פ יחד עם האגף לקליטת תלמידים עולים, והוא נועד לסייע בגיבוש מענה וכיווני פעולה ממוקדים ואפקטיביים לקראת השינויים והתמורות שילוו את הגברת ההגירה, הגלובליזציה והמציאות המשתנה. הדוּחַ מתבסס על דוּחות של ארגונים מובילים בארץ ובעולם, על ניירות עמדה ועל מאמרים אקדמיים.

הדוח מגדיר מהי כשירות תרבות ולמה חשוב להתמקד בה; בוחן מגמות עתידיות בתחום, את השלכותיהן הצפויות והשינויים המרכזיים שכבר מתרחשים בארגונים שונים; סוקר את התפיסות הבולטות בתחום ומביא הצעה למסגרת עבודה לארגונים, הכוללת את ממדי הכשירות התרבותית, תהליכי ניהולה ומודל בשלות התומך בארגונים בדרכם להפוך לארגון כשיר תרבותית; ומציג המלצות ליישום ברמת הפרט והארגון.

מגמות עתיד בכשירות תרבותית – אתגרים והמלצות לפיתוח

/ אוגוסט 2018