סקלבליות – הרחבת יישום השימוש במוצר חינוכי

כיצד ניתן להרחיב את השימוש במוצר חינוכי במערכת החינוך? כיצד ניתן להטמיעו וליישמו כמוצר בר-קיימא בקרב לקוחות קצה? הסקירה מאפיינת את פוטנציאל ההרחבה של מוצר חינוכי, לצד שימור העקרונות, דרכי הפעולה, הרעיונות ואיכות המוצר. 
/ מאי 2016

סקירה זו עוסקת בסקלבליות  – הרחבת השימוש במוצר חינוכי במערכת החינוך, בדגש על מוצרים הקשורים לליבת ההוראה והלמידה, הטמעתם ויישומם כמוצר בר-קיימא בקרב לקוחות קצה. הסקירה נועדה לאפיין באמצעות מודלים שונים את פוטנציאל ההרחבה של המוצר החינוכי, לצד שימור העקרונות, דרכי הפעולה, הרעיונות ואיכות המוצר.

בסקירה מוצגים שלושה מקרים של תהליכי סקלבליות, הלקוחים ממערכת החינוך בארה"ב. מקרים אלו נחקרו באמצעות ניתוח דוגמאות יישום שונות, הממחישות את עקרון הסקלבליות במערכת החינוך – הרחבת השימוש במוצר החינוכי, ההערכות לאיתור לקוחות ייעודים חדשים, ויכולת ההטמעה של המוצר.

כמו כן עוסקת הסקירה בשאלה כיצד משמרים את התכונות הייחודיות של המוצר, ומהי הגמישות הרצויה לשם הרחבתו ואימותו בשדות חדשים: כיצד נשמרת איכות המוצר בתהליך הסקלבליות? כיצד מגדירים בעלות על המוצר? ומהן הנקודות או הממשקים במעבר להרחבת יישום השימוש במוצר?

באופן זה מבקשת הסקירה לבדוק כיצד ניתן לאפיין סקלבליות במערכת החינוך של מוצרים חינוכיים שונים (סקירות מנחות, פרקטיקות הוראה, תכניות הכשרה וכיו"ב), באמצעות ניתוח תהליך הרחבת יישום השימוש במוצרים אלו על ידי לקוחות קצה נוספים וחדשים, או יצירת מוצרי-חינוך משניים הנגזרים מן המוצר המקורי (אב-טיפוס).