פיתוח כשירויות

כשירויות הן תמהיל משולב של ידע מיומנויות, גישות וערכים, ומשקפות את האופן הטבעי לפעולה אנושית בהתמודדות עם אתגרים מורכבים במציאות המשתנה. המסמך מציג מגמות פדגוגיות בולטות בנושא, כבסיס ליישום תכניות לימודים ממוקדות כשירויות במוסדות החינוך. 
/ מרץ, 2022

למה זקוקים הלומדים על מנת להתמודד היטב עם השינויים במציאות המשתנה של המאה ה -21? כמענה  לסוגיה זו, אימצה תפיסת פמ"ע מפרויקט חינוך 2030 של ה-OECD את מושג הכשירויות, שהן תמהיל סינרגטי, מושכל ומשולב, של ידע מיומנויות, גישות וערכים. כשירויות משקפות את האופן הטבעי לפיו פועלים אנשים בהתמודדות עם אתגרים מורכבים.

תוכניות הלימודים עוברות מהתמקדות בידע בלבד, להתמקדות המשלבת אותו בכשירויות ובמיומנויות, המאפשרות לפתח את פעלנות (agency) הלומדים ולהכינם לעתיד באופן מיטבי. למידה מבוססת כשירויות היא גישת חינוך המתמקדת בתוצרי הלמידה הרצויים, ובהתקדמות הלומד בקצב שלו ובעומק המותאם לו אישית בתכנית הלימודים.

מסמך זה מציג סריקת מגמות פדגוגיות בולטות, המתייחסות ללמידה, הוראה והערכה, תוכניות לימודים ממוקדות רכיבי הכשירויות, ותפיסה מערכתית של כשירויות – כבסיס לפיתוח של מסגרות עבודה ויישום שלהם במוסדות החינוך.